TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN TỰ ỨNG CỬ CỦA CÔNG DÂN.

05 Tháng Mười Một 201412:00 SA(Xem: 3006)
TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN TỰ ỨNG CỬ CỦA CÔNG DÂN.

Quyền hiến định

 Dân chủ, hay sự thể hiện quyền làm chủ của nhân dân không chỉ nằm ở việc hướng định với lá phiếu, mà còn thể hiện qua thủ tục, trình tự tiến hành bầu cử, trong đó có quyền tự ứng cử. Bầu cử chỉ thực sự tự do và công bằng khi mọi công dân thực thi quyền tự ứng cử mà không bị cản trở trong bất kỳ trường hợp nào.

 Tự ứng cử vì thế trở thành một trong những quyền chính trị cơ bản và thiêng liêng nhất của một con người, được ghi nhận trong các công ước Quốc tế và bản Hiến pháp qua các thời kỳ của nhà nước Việt Nam.

 Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị năm 1966, tại Điều 25 ghi rõ: Bầu cử và ứng cử trong các cuộc bầu cử định kỳ chân thực, bằng phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín nhằm đảm bảo cho cử tri tự do bày tỏ ý nguyện của mình.

 Tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948, tại Điểm 3, Điều 21 nhấn mạnh: Ý chí của nhân dân phải là cơ sở của quyền lực của nhà nước. Ý chí này thể hiện qua các cuộc bầu cử định kỳ và chân thực, tổ chức theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín hoặc bằng những tiến trình bầu cử tự do tương đương.

 Ông Hồ Chí Minh - người khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, từng khẳng định: Hễ những ai muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử.

 Hiến Pháp của nhà nước Việt Nam từ năm 1946 đến nay quy định về quyền tự do ứng cử của mọi công dân. Cụ thể:

 Hiến pháp năm 1946 của nước Dân chủ Cộng Hòa, Mục C, điều 18 quy định: Người ứng cử phải là người có quyền bầu cử, phải ít ra là 21 tuổi, và phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ.

 Hiến pháp 1992, Điều 54 quy định: Công dân, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

 Hiến pháp 2013, Điều 27 tiếp tục quy định: Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

 Cùng với quyền bầu cử, quyền ứng cử phải được thực hiện như một trong những quyền cơ bản nhất của con người mà thể chế cần bảo đảm.

 Cơ chế “Đảng cử dân bầu”

 Dù đã tồn tại trong văn bản pháp luật cao nhất của một nhà nước (Hiến Pháp), nhưng trong 68 năm qua, quyền tự ứng cử vẫn chỉ mang tính tượng trưng, lý thuyết.

 Cụ thể, trong Quyền ứng cử, có quy định hai hình thức ứng cử. Trong đó, việc ứng cử thông qua tổ chức, cơ quan, đơn vị giới thiệu luôn áp đảo so với việc ứng cử của một cá nhân bất kỳ.

 Cụ thể, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, tại Điều 2 quy định: Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật. Song, tại điều các điều 34, 35, Luật bầu cử đại biểu lại quy định chặt chẽ việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư. 

 Chính lối bầu cử áp đặt theo cơ chế “Đảng cử dân bầu” trên đã tạo ra sự bất bình đẳng sâu sắc và xúc phạm đối với việc tự ứng cử của công dân. 

 3_so_tuyen_bo_ve_quyen_tu_ung_xu-content Do vậy, kết quả ba cuộc bầu cử ĐBQH gần đây đã cho ra những con số quá thấp về tự ứng cử. 
Quốc hội khóa XI cả nước có 67 người tự ứng cử, kết quả chỉ có 2 người trúng cử; Quốc Hội khóa XII cả nước có 238 người tự ứng cử, chỉ duy nhất 1 người trúng cử; Khóa XIII, số người tự ứng cử là 15, trúng cử 4 người.

 Tuyên bố

 Tự ứng cử là quyền chính trị quan trọng bởi điều này thể hiện nền dân chủ thực sự. Chính điều này, cùng với quyền tự do bầu cử sẽ làm gia tăng quyền tham gia quản lý nhà nước, xã hội của mọi công dân trong thực tế. Quyền ứng cử càng được đảm bảo bao nhiêu thì càng thể hiện tính đặc trưng của một nhà nước của dân, do dân, vì dân bấy nhiêu. 

 Chúng tôi - một số hội đoàn thuộc Xã hội Dân sự - tuyên bố:

 1. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc Bầu cử Quốc hội khóa XIV phải có trách nhiệm cao nhất trong việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi công dân được thực hiện đầy đủ quyền bầu cử, ứng cử của mình. 

 Xóa bỏ cơ chế “Đảng cử, dân bầu” tồn tại từ nhiều năm qua.

 2. Yêu cầu minh bạch hóa trong công tác đối với người tự ứng cử. Không kỳ thị trong cách đưa tin (tuyên truyền bầu cử), không phân biệt trong điều kiện vận động bầu cử của các ứng viên, không có hành vi cản trở đối với những người tự ứng cử nhằm thể hiện tính công bằng, khách quan. 

 3. Yêu cầu tiếp tục bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hơn nữa luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, quy định rõ quyền tự ứng cử của công dân; quy trình, thủ tục, cách thức để công dân thực hiện quyền tự ứng cử của mình. Đặc biệt, bổ sung điều luật quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục trong việc thực hiện quyền tự ứng của công dân trong Luật bầu cử Quốc hội

 4. Yêu cầu xóa bỏ sự bất công hoặc làm rõ giá trị công bằng đối với hai hình thức ứng cử trong văn bản luật Bầu cử Đại biểu Quốc Hội, cụ thể là điều 34, 35. 

 Xem xét lại những bất hợp lý và thiếu công bằng trong Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.

 5. Yêu cầu thực hiện phổ biến sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về Pháp luật bầu cử, về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong các cuộc bầu cử, về quyền tự ứng cử của công dân. Đồng thời, Luật phải quy định rõ Ứng cử là Quyền và là Trách nhiệm của mọi Công dân.

 6. Ủng hộ việc hồ sơ ứng cử phải có lý lịch tư pháp, kê khai tài sản. Ủng hộ người dân tự ứng cử để thể hiện thực chất ý chí nhân dân trong bầu cử.

 7. Đồng thuận văn bản góp ý của Chính phủ gửi ban soạn thảo Dự luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (thuộc Ủy ban thường vụ quốc hội) về “đề nghị dự luật bổ sung quy định theo hướng mở rộng các hình thức bầu cử, như cho phép người ứng cử tự mình tiến hành vận động bầu cử”. 

 Ngày 28 tháng 10 năm 2014

 Danh sách hội đoàn dân sự ký tên:

- Hội Nhà báo độc lập Việt Nam. Đại diện:Nhà báo Phạm Chí Dũng

- Diễn đàn Xã hội dân sự. Đại diện: TS. Nguyễn Quang A.

- CLB Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Ông Huỳnh Kim Báu

- Ban vận động Văn đoàn Độc lập - Đại diện: Nhà thơ Hoàng Hưng

 

Toàn dân hãy chuẩn bị tinh thần trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 sắp tới: một là tẩy chay kiểu bầu cử độc tài độc đảng như trong 13 khóa trước; hai là đòi hỏi lối bầu cử đa đảng đa nguyên.


KÍNH MỜI QUÝ VỊ BẤM VÀO HÀNG CHỮ NÀY ĐỂ ĐỌC TRỌN BNS TỰ DO NGÔN LUẬN SỐ 206(01.11.2014)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Bảy 2018(Xem: 4)
Kính gửi Toàn Quốc Dân Việt quý yêu trong & ngoài Nước ! Kính thưa Toàn Quốc Dân Việt rất quý yêu trong & ngoài Nước ! Chúng Ta Hãy Kiên Trì Liên Tục Tổng Biểu Tình Là Trận Chiến Quyết Tử Cuối Cùng ! Thứ Bảy 21.7 - CN 22.7.2018, Thứ Bảy 28.7 - CN 29.7.2018 - Mỗi Ngày & Suốt Năm 2018. NGAY HÔM NAY HOẶC KHÔNG BAO GIỜ KỊP NỮA ! Bắt Nguyễn Phú Trọng - Các Tay Sai Của Tàu Ác Cộng & Giải Thể Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng PHẢN ĐỐI TRAO VÂN ĐỒN - BẮC VÂN PHONG – PHÚ QUỐC CHO TÀU ÁC CỘNG ! KHÔNG TRAO ĐẤT BIỂN VIỆT CHO TÀU ÁC CỘNG DÙ CHỈ 01 NGÀY TỐ CÁO VIỆC BỊT MIỆNG 62 DÂN BIỂU KÝ ĐƠN KIỆN LUẬT AN NINH MẠNG BỊ GIAN XẢO NHƠ BẨN THÔNG QUA sáng 12-6-2018 & BAN HÀNH Ô NHỤC ngày 28-6-2018 ! TÔN VINH CÁC QUỐC DÂN VIỆT BIỂU TÌNH ÔN HÒA ĐÃ BỊ SÁT HẠI TỪ 10-6-2018 LÀ CÁC CHIẾN SĨ HÒA BÌNH ANH HÙNG MUÔN ĐỜI CỦA QUỐC DÂN VIỆT !
16 Tháng Bảy 2018(Xem: 96)
Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12-7-2018 đã quyết định y án tử hình đối với ông Đặng Văn Hiến trong vụ án xả súng để giữ đất tại tỉnh Đắk Nông. Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ở trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông, hội đồng xét xử tuyên bố giữ nguyên bản án tử hình dành bị cáo Đặng Văn Hiến về “tội giết người”. Các bị cáo khác, tuy nhiên, được giảm hình phạt, như Ninh Viết Bình từ 20 năm xuống
16 Tháng Bảy 2018(Xem: 72)
Có thể cho rằng trong đường lối độc tài toàn trị -nghĩa là một mình nắm hết mọi thực thể trong xã hội, từ cá nhân đến tập thể, từ vật chất đến tinh thần- đảng cộng sản luôn tìm mọi phương cách làm mất nhân tính của công cụ thống trị (tức bộ máy cầm quyền) và làm mất nhân cách của đối tượng thống trị (tức là toàn bộ thần dân).