CHUNG QUANH VÀI LUẬN ĐIỂM MỚI BÊNH VỰC HỒ CHÍ MINH.

23 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 2684)
CHUNG QUANH VÀI LUẬN ĐIỂM MỚI BÊNH VỰC HỒ CHÍ MINH.

Hồ Chí Minh chết nay được 46 năm, mồ yên mả đẹp nhưng ông vẫn chưa được yên. Người ta đào bới lên đủ thứ chuyện về ông : bản thân, gia đình, con đường lập thân,... để xác định một Hồ Chí Minh thật trong lịch sử Việt Nam.

 Gác qua những phê phán, công kích hay đánh giá hoàn toàn tiêu cực về Hồ Chí Minh, chúng ta, hôm nay, chỉ ghi nhận, trong gần đây, xuất hiện vài nhận định (*) khá mới, ôn hòa, có vẻ như mang tính khách quan, phê phán tình trạng kinh tế tụt hậu, xã hội băng hoại, đạo đức bật gốc, tham nhũng tràn lan, đàn áp dã man mọi người khác chánh kiến,...và qui trách tất cả đều do " lỗi hệ thống ". Tức lỗi của chế độ. Và chế độ đó là chế độ ở Hà Nội hiện nay. Từ phê phán này, người ta mới đặt vấn đề “cần có nhận thức và đánh giá Hồ Chí Minh như thế nào để đạt tới sự chính xác, công bằng, khách quan ?”.

 Ai cũng biết Hồ Chí Minh là người Cộng sản và khai sanh ra chế độ Cộng sản ở Hà Nội năm 1945. Vậy ông có những liên đới trách nhiệm gì với tình trạng đất nước suy đồi hiện nay, với những tội ác "long trời lở đất" do đảng Cộng sản của ông gây ra cho dân tộc liên tục từ trước tới nay hay không ?

 Những luận điểm nhằm khôi phục giá trị lịch sử Hồ Chí Minh, cho rằng ông không phải là người đầu tiên du nhập Cộng sản vào Việt Nam, ông là người Cộng sản theo Lê-nin chớ không phải theo Staline-Mao, ông là người yêu nước theo chủ nghĩa dân tộc, dân chủ, theo Tôn Dật Tiên và Phan Chu Trinh, …

 Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với những luận điểm nhằm khôi phục, vớt vát lại giá trị lịch sử của Hồ Chí Minh. Tại sao ?

 I- Công lao to lớn cứu nước, giải phóng dân tộc ?

 Ngày 6-3-1946, Hồ Chí Minh ký thoả hiệp án với Pháp để rước Pháp trở lại Hà Nội với ý đồ mượn tay Pháp tiêu diệt lực lượng các đảng phái quốc gia vì lúc bấy giờ lực lượng Việt minh hãy còn yếu. Có người trong hàng ngũ lãnh đạo Mặt Trận Việt Minh lúc đó hỏi Hồ Chí Minh: "Nhựt đã trao trả độc lập cho Việt Nam. Tại sao ta không nhận mà còn đánh giặc ?”. Hồ Chí Minh không ngần ngại giải thích : "Ta nhận độc lập đó là độc lập của các đảng phái quốc gia. Độc lập thật sự là độc lập do ta cướp được chánh quyền...".

 Trong quá khứ có nhiều cơ hội độc lập, tránh chiến tranh đổ máu, cùng xây dựng đất nước dân chủ và phát triển. Nhưng Hồ Chí Minh đều bỏ qua và còn tuyên bố “Dù phải đánh giặc mười năm nữa để có độc lập cho ta, ta cũng phải làm”.

 Trong những cơ hội đó, độc lập đầu tiên và thật sự, cần ghi nhớ, là độc lập do Hoàng đế Bảo Đại tiếp thu ở Nhựt với đầy đủ giá trị pháp lý và cả tính chánh đáng. Nhưng biến cố này bị quên lãng do tuyên truyền của Cộng sản chỉ nhắc nhở Cách mạng tháng 8 và Tuyên ngôn Độc lập 2/9 của Hồ Chí Minh. Tiếp theo, chánh quyền quốc gia Đệ I Cộng hòa vì chủ trương “bài phong đả thực” mà nhận chìm bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoàng đế Bảo Đại thêm mấy độ sâu nữa trong quên lãng.

 Thật bất hạnh cho dân tộc ! Sau khi thu hồi độc lập, ngày 17-03-1945, Hoàng đế Bảo Đại ban hành Dụ số 1, long trọng xác nhận những điểm cụ thể về vận mệnh mới của Việt Nam :

 “1. Chế độ chính trị từ nay căn cứ vào khẩu hiệu “DÂN VI QUÍ”.

 2. Trong chính giới sẽ chiêu tập các nhân tài đích đáng để chỉnh đốn lại nền tảng Quốc gia cho xứng đáng là một nước độc lập chân chính có thể hợp tác với Đại Nhật Bản trong công cuộc kiến thiết Đại Đông Á.

 3. Trẫm sẽ tài định và tuyên bố các cơ quan chính trị để ban hành những phương pháp hợp với nguyện vọng của Quốc dân ".

 Nhận định về Đạo dụ này, Luật sư Bùi Tường Chiểu (Thanh Nghị, số 107, ngày 5-5-1945) nhấn mạnh đến tầm quan trọng đặc biệt của bản văn :

 “Đạo dụ trên đối với chế độ chính trị nước ta sau này có một tính cách quan trọng đặc biệt mà ta có thể nói rằng Đạo dụ này đã nêu lên một cách tóm tắt những quả quyết rõ ràng về những nguyên tắc kiến thiết chính thể nước Việt-Nam sau này ”.

 Dựa trên “Dân Vi Quý”, ông phân tích : “Nay đạo Dụ số 1 đã nêu lên khẩu hiệu Dân vi quí có nghĩa là Hoàng đế Bảo Đại đã hủy bỏ cái lý thuyết cũ mà đến nay hầu hết các nước văn minh đã cho là không hợp thời. Đã lấy dân làm trọng, đã lấy quyền lợi dân để trên tất cả thì vua tất chỉ là một cơ quan tối cao trong nước điều khiển những cơ quan chính trị khác để phụng sự quốc gia, tìm những phương pháp hợp với nguyện vọng của cả quốc dân mà thi hành. Như thế là trong nền chính trị Hoàng đế Bảo Đại đã định đặt quốc dân ta đi vào một con đường mới ” (**).

 Sau đó, Hoàng đế Bảo Đại đã từng bước tiến hành tổ chức Chánh quyền, xây dựng đất nước bằng những nguyên tắc lấy dân chủ làm căn bản để xây dựng một thể chế mới với sự đóng góp của nhiều người thay vì của một thiểu số quan lại trong triều, tức là chánh sách Đại đoàn kết dân tộc. Cụ thể, Ngài cho thành lập 4 cơ quan tối cao gồm các nhơn sĩ đại diện đủ 3 Miền : Hội đồng Dự thảo Hiến pháp, Hội đồng Cải cách Cai trị, Tư pháp và Hành chính, Hội đồng Cải cách Giáo dục, Hội đồng Thanh niên.

 Nhà Vua còn ban hành một số Dụ về các quyền căn bản như tự do lập nhiệp đoàn, tự do lập hội, tự do hội họp…

 5_chung_quanh_vai_luan_diem-content Đây là những đạo luật ấn định những nguyên tắc qui định các quyền tự do căn bản của người dân của một chế độ dân chủ pháp trị thật sự.

 Chỉ trong vòng không quá 3 tháng, Chánh phủ Việt Nam Độc lập đầu tiên Trần Trọng Kim, dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Bảo Đại, đã thật sự chấm dứt chế độ quân chủ cả ngàn năm trong đó 400 năm triều đại Nhà Nguyễn, đã đặt được những nền móng cho một chế độ dân chủ thật sự theo nguyên tắc “do dân, vì dân" (Dân vi quí). Phải chăng đây là một cuộc cách mạng chánh trị đúng nghĩa của nó ? Điều này thực hiện được tốt đẹp do lòng ái quốc và sự quyết tâm của nhà vua phối hợp với tâm huyết tha thiết đem lại nền độc lập cho Việt Nam của Nội các Trần Trọng Kim.

 Nhưng nền độc lập này là của đất nước Việt Nam chớ không phải của Cộng sản Đệ III Quốc tế nên ngày 19/8, Hồ Chí Minh đã phải ra tay “cướp chánh quyền” (sau khi chánh phủ Trần Trọng Kim từ nhiệm) và dẹp bỏ tất cả các cơ chế dân chủ vừa thành lập. Điển hình, ngày 22-9-1945, sau khi tuyên bố độc lập lần nữa, Hồ Chí Minh ban hành lệnh “bãi bỏ các nghiệp đoàn trên toàn cõi Việt Nam” và Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp ký Nghị định ngày 14-9-1945 giải tán Hội Khai trí Tiến đức, đồng thời ký một Nghị định khác thành lập Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam.

 Sự hiệu lực xóa bỏ các cơ sở dân chủ của nước Việt Nam độc lập do Nhà Vua Bảo Đại tuyên cáo ngày 11-3-1945 là từ 1954, rồi 30-04-1975, mọi quyền căn bản của người dân bị Hồ Chí Minh và chế độ Cộng sản do ông khai sanh tước đoạt sạch. Người dân bị chế độ độc tài khủng bố, đàn áp. Đất nước bị đảng Cộng sản từng bước đưa vào vòng lệ thuộc Tàu theo cùng hệ xã hội chủ nghĩa.

 Đó là công lao to lớn đầu tiên của Hồ Chí Minh chọn lựa con đường Cộng sản để cứu nước và giải phóng dân tộc mà người dân, ai không Cộng sản, cũng đều thấy rõ ràng.

 II- Hồ Chí Minh phải chọn con đường Cộng sản Lê-nin

 Lập luận bênh vực Hồ Chí Minh giải thích rằng hồi thập niên 20 của thế kỷ trước Hồ đã phải chọn con đường Lê-nin vì 

 “tư bản lúc đó đi chiếm thuộc địa, từ đầu đến chân nó đều thấm bùn và máu”, khác với ngày nay “đã lột xác trở thành văn minh. Cũng như vậy, Quốc tế III thời Lê-nin đầu thế kỷ XX cũng khác với Cộng sản đã bị Staline và Mao hóa sau này. Nếu Quốc tế III không công khai ủng hộ các dân tộc thuộc địa - nếu cũng chỉ như Quốc tế II - chắc gì Hồ đã ngã theo chủ nghĩa Cộng sản ?

 Thứ hai, cũng cần phân biệt điều mà Hồ Chí Minh tự giác, chủ động lựa chọn với điều mà tình thế bắt buộc ông phải chấp nhận (khi không còn con đường nào khác), lại càng khác xa với những điều người khác nhân danh Hồ Chí Minh đã làm ! Vai trò của vĩ nhân là ở chỗ có biết nắm bắt thời cơ và tận dụng được thời cơ do thời cuộc mang lại để thành đạt mục tiêu độc lập, thống nhất hay không; còn cá nhân một lãnh tụ, dù lỗi lạc đến đâu - nhất là lãnh tụ của một nước thuộc địa nghèo nàn, lạc hậu như nước ta – làm sao có thể vượt qua được vị thế yếu kém của mình, để tác động vào thời đại, nhằm thực hiện thắng lợi lý tưởng, hoài bão mà mình theo đuổi ?”.

 Ngày nay, người Cộng sản không thể bênh vực Staline và Mao vì 2 người này đã gìết hại hằng 100 triệu nhơn dân của họ khi họ cầm quyền. Và còn qui sự cai trị bạo ngược, dã man của Cộng sản ở Tàu, Bắc Hàn và Việt Nam là do theo Staline và Mao. Vậy Lê-nin thế nào ?

 Chúng tôi, để phơi bày lại bộ mặt thật, rất thật của Lê-nin mà "Hồ Chí Minh đã chọn đi theo làm cách mạng vì không có con đường nào khác -và đó là một chọn lựa của một vĩ nhơn vì tự giác- không gì bằng mời bạn đọc xem qua bức điện của Lê-nin gởi đi ngày 11-8-1918 kêu gọi giết :

 “Này các đồng chí, cuộc nổi dậy của phú nông trong trong năm vùng của các đồng chí phải được tiêu diệt không thương tiếc. Quyền lợi của cách mạng bắt buộc, bởi vì ở khắp nơi, sự tranh đấu với phú nông từ nay đi vào giai đoạn kết thúc.

 Các đồng chí phải : 1/ bắt (tôi nói bắt là làm cho mọi người trông thấy) không dưới một trăm phú nông hút máu nhân dân. 2/ Công bố tên tuổi của chúng nó. 3/ Tịch thâu tất cả mùa màng của chúng. 4/ Nhận dìện những con tin như tôi đã chỉ thị trong bức điện hôm qua. Làm điều này bằng cách trong phạm vi hơn 100 km, nhơn dân chứng kiến được, thấu hiểu, run sợ và thét lên : người cách mạng sìết cổ và tiếp tục sìết cổ những phú nông hút máu.

 Các đồng chí hãy đánh điện trả lời đã nhận được và đã thi hành chỉ thị này. Lê-nin của các đồng chí” 

 (Nicolas Werth, Lénine, Paris, 2003)

 Bức điện này là một trong hằng ngàn văn kiện của vị sáng lập ra Liên-xô chưa bao giờ được phổ biến, cả trong “Lê-nin Toàn tập” qua suốt 5 lần ấn hành trong thời gian từ 1920 tới 1960.

 Nhờ Liên-xô sụp đổ, văn khố mở cửa mà những văn kiện “kiểm duyệt của Lê-nin” mới được các sử gia tham khảo.

 Cũng về đường lối chánh trị của Lê-nin, Simon Leys (Essais sur la Chine, Robert Laffont, Paris, 1998) trích dẫn một câu nói kinh điển của Lê-nin tưởng cũng cần ghi ra đây để thấy tại sao Cộng sản phải cai trị độc tài triệt để : "Một chế độ sẵn sàng thực thi khủng bố không giới hạn thì không thể nào bị sụp đổ được”.

 Hơn nữa, nên nhớ Lê-nin rất tâm đắc “Hư vô chủ nghĩa” (nihilisme). Trong quyển “Le jeune Staline. Calmann-Lévy, Paris, 2010”, tác giả người Anh S.S Montefiore kể lại chuyện Staline thời trai trẻ được Lê-nin tuyển dụng vì bản tánh du đãng, đã có thành tích ăn cướp, để đào tạo Staline ăn cướp ngân hàng lớn lấy tiền lập đảng Cộng sản. Nhà Hư vô chủ nghĩa Serge Netchaiev, trong “Giáo lý Cách mạng” nổi tiếng, dạy rõ để trở thành người cách mạng Cộng sản “Mọi âu yếm, ủy mị trong tình ruột thịt, bằng hữu, tình ái, lòng biết ơn và ngay cả danh dự phải được thủ tiêu, nhường chỗ cho một thứ đam mê duy nhứt và lạnh lùng là cách mạng”.

 Chính nhóm khủng bố “Ý Chí Nhơn Dân” lúc bấy giờ lấy tư tưởng của Serge Netchaiev làm kim chỉ nam mà "Giáo lý của Nhà Cách mạng” đã khai sanh ra Lê-nin và Staline. Giáo lý dạy phải bìến cái thế giới những người du đãng này thành một sức mạnh vô địch và bất diệt” (Le jeune Staline, các trang 180-183).

 Nay mọi người đã hiểu tại sao báo Anh, Daily Mail, 10-2014, trong bài “Từ Staline đến Hitler, những chế độ diệt chủng ác nhứt thế giới” ghi tên Hồ Chí Minh vào danh sách cùng với những tên đồ tể như Staline, Mao Trạch Đông, Hitler, Kim Nhựt Thành, Pol Pot và nói rõ thêm : “Hồ Chí Minh và chế độ Cộng sản ở Hà Nội là thủ phạm gây ra cái chết của ít nhứt 200 000 người dân Mìền nam VN”.

 Vậy ai có thể nói khác hơn được Hồ Chí Minh và cái đảng Cộng sản của ông vì học theo Lê-nin mà cho tới ngày nay không luôn luôn “ngập trong bùn và máu của nhơn dân Việt Nam từ đầu tới chơn” ? 

 Và Hồ Chí Minh không ai khác hơn là tên tội phạm chống nhơn loại, một thứ tội bất khả thời tiêu !

 Chú thích:

 (*) Lê Kỳ Sơn, “Chung quanh vấn đề nhận thức và đánh giá Hồ Chí Minh hiện nay”, Việt-Studies, 17-05-2015

 Từ Quốc Hoài, “Tháo bỏ ách tắc để giữ lấy độc lập và chấn hưng đất nước – Thư ngỏ gời Ban Chấp hành TƯ và đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam”, internnet, 31/07/2014.

 (**) Phạm Cao Dương, “Lẽ ra ngay từ năm 1945, dân tộc ta đã có độc lập, tự do rồi”, trên dhsps.org.

 Trí Nhân Media

KÍNH MỜI QUÝ VỊ BẤM VÀO HÀNG CHỮ NÀY ĐỂ ĐỌC TRỌN BNS TỰ DO NGÔN LUẬN SỐ 221 (15.6.2015)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1447)
Với trình độ của một “giáo làng”, tư chất của một “tiểu nông”, với đầu óc của một kẻ mù quáng tin vào thứ chủ nghĩa xã hội đã bị lịch sử đào thải và thế giới phỉ nhổ, tâm thế của một lãnh đạo chỉ biết tùng phục Đại Hán, kẻ thù luôn nuôi mộng thôn tính Việt quốc và Việt tộc, Nguyễn Phú Trọng đã lên tột đỉnh quyền lực hôm 23-10-2018, nhờ vừa làm Tổng bí thư đảng vừa làm Chủ tịch nước. Từ trước tới nay, chỉ HCM mới được như vậy. Giờ đây, một tay “Đảng cương”, một tay “Quốc pháp” như lời bưng bô của đám “trí thức tầm gởi”, tân “hoàng đế đỏ” sẽ phục thù cái hỗn danh “Trọng lú” mà giới chữ nghĩa Hà Nội đã đặt cho ông (nhân dân cũng đồng tình) và đã hành hạ ông mấy chục năm trời, một hỗn danh rất đúng xét theo cương vị của kẻ điều khiển đảng viên kiểu dung túng, cai trị đất nước cách hỗn loạn và quản lý xã hội cách tồi tệ như ta đang thấy hiện giờ.
28 Tháng Mười 2018(Xem: 1535)
Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, qua đời hôm 1-10, đã để lại những “di sản” đáng tranh cãi như việc định hình “Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa,” thanh trừng các hộ làm kinh tế miền Nam thông qua chiến dịch “Đánh Tư sản” và tạo dựng chương trình “Kinh tế Mới” với nhiều hệ quả kéo dài đến tận ngày nay.
28 Tháng Mười 2018(Xem: 1501)
Khi còn sống Ông Trần Đại Quang chết đã 3 ngày, nhưng trên mạng xã hội dân vẫn tiếp tục diễu cợt hoặc phẫn nộ chửi. Trước hết vì những gì ông đã làm khi còn sống, trong đó có những “thành tích” thời ông còn trong ngành công an, chức vụ cao nhất là Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương và Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên từ 2011 đến 2016. “Thành tích” nhiều người nhắc nhất là vụ dẹp loạn ở Tây Nguyên năm 2004. Lúc đó ông Trần Đại Quang là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.
28 Tháng Mười 2018(Xem: 1522)
Nếu triết lý “Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là nó bắt được chuột” của nhà lãnh đạo “cải cách mở cửa” Đặng Tiểu Bình, đã đưa Trung Cộng từ một quốc gia chậm tiến lên hàng cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, sau Hoa Kỳ, thì chuyện “nhất thể” hay “tam thể” cầm quyền ở Việt Nam cũng chẳng khác gì cho đất nước nếu thứ mèo này tiếp tục ăn hại, cam phận cúi đầu trước Bắc Kinh và cứ mãi bám lấy chủ nghĩa Cộng sản hại dân
28 Tháng Mười 2018(Xem: 1496)
. Khối Bắc hơn 20 nước, 1/3 dân số toàn cầu, nơi cách mạng Số đang diễn ra vũ bão, với 5 trung tâm quyền lực hàng đầu là: Mỹ - Trung – Nhật – Đức – Nga. . Khối Nam khoảng 180 nước lớn nhỏ với 2/3 dân số thế giới, đang được thúc đẩy làm Cách mạng Kỹ nghệ hóa, do các nước Khối Bắc chuyển giao (thông qua vốn–kỹ thuật–quản lý), nhằm lấp bớt hố xa cách các nước giầu với các nước nghèo. Trong khi chạy đua làm CÁCH MẠNG XÃ HỘI KỸ-THUẬT-SỐ, 5 trung tâm quyền lực Mỹ - Trung - Nhật - Đức - Nga chắc chắn bắt buộc phải chấp nhận THẾ LIÊN HOÀN VỪA HỢP TÁC (để giải quyết những thách thức toàn cầu) VỪA CẠNH TRANH (nhằm chi phối Khối Nam qua đầu tư và thương mại).